The Green World!

Rada programowa

Rada programowa

prof. Barbara Tora

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami AGH, przewodnicząca Rady Naukowej 2loop Tech S.A, ekspert zespołu naukowego w tworzeniu pierwszej w Europie bezodpadowej metody odzyskiwania surowców z paneli fotowoltaicznych, oraz technologii recyklingu śmigieł turbin wiatrowych, efektywnych środowiskowo i ekonomicznie.

dr Wojciech Piontek

Wykładowca w Katedrze Przedsiębiorczości Międzynarodowej i Globalizacji na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. W kręgu jego zainteresowań badawczych znajdują się ekonomia środowiskowa, finanse publiczne, rozwój zrównoważony i trwały. Kierownik i realizator projektów badawczych.

Marek Kowalski

Przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich, Prezes Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE) Członek Prezydium Rady Dialogu Społecznego (RDS). Przewodniczący Rady Zamówień Publicznych – organu doradczo-opiniodawczego Prezesa UZP. Ekspert w zakresie zamówień publicznych, rynku pracy oraz zatrudnienia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Od 2019 roku powołany do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Zamówień Publicznych - organu doradczo-opiniodawczego Prezesa UZP. Od 2013 roku Marek Kowalski wchodził w skład Komisji Trójstronnej, a następnie od grudnia 2015 roku do grudnia 2018 roku Rady Dialogu Społecznego– instytucji powołanej przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej w celu osiągania kompromisu między pracodawcami, związkami zawodowymi a stroną rządową na etapie stanowienia prawa, gdzie przewodniczył również Zespołowi Doraźnemu ds. Zamówień Publicznych do października 2017 roku. Od listopada 2010 roku przewodniczył także Podzespołowi do spraw outsourcingu w obiektach służby zdrowia. Również od 2010 roku uczestniczy w posiedzeniach komisji sejmowych i senackich RP związanych z sektorem zamówień publicznymi, rynkiem pracy oraz zatrudnieniem osób niepełnosprawnych. W 2012 roku powołany przez Ministra Pracy do Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Współzałożyciel Polskiego Stowarzyszenia Czystości, w którym od 2002 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu. Od 2008 po przekształceniu PSC w Izbę Gospodarczą pełni w niej również funkcję Prezesa Zarządu. W latach 2005 – 2007 zajmował stanowisko Wiceprezesa Zarządu Europejskiej Federacji Czystości. Od 2009 roku członek Zarządu Europejskiego ISSA World. Utytułowany honorowym członkostwem International Supply Sanitary Asociation, a także przyznawaną przez ISSA World prestiżową nagrodę – Jack Ramaley Industry Distinguished Service Award.

prof. dr hab. Jan Klimek

Ekonomista, wykładowca, przedsiębiorca, rzemieślnik oraz polityk. Organizator i uczestnik spotkań naukowych, poświęconych małej i średniej przedsiębiorczości. Od zawsze prowadzi intensywne kontakty z praktyką gospodarczą. Pełni funkcję Prezesa Zarządu Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, a także Wiceprezesa Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie.
Jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Pełni funkcję Dyrektora Instytutu Przedsiębiorstwa oraz jest pomysłodawcą i Kierownikiem Zakładu Przedsiębiorstwa Rodzinnego w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Aktywny doradca zarówno na rynku krajowym/regionalnym jak i zagranicą. Współtworzył i kierował polsko-szwajcarskim projektem wspierania przedsiębiorczości w Polsce. Pełni funkcje doradcze w wielu instytucjach oraz podmiotach o charakterze publicznym. Jest Członkiem Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w Brukseli a także Członkiem Rady Dialogu Społecznego - jako przewodniczący zespołu ds. funduszy europejskich oraz Członkiem Prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego XII kadencji. Wielokrotnie nagradzany również za działalność i aktywność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i rozwoju kraju.

dr Małgorzata Falencka-Jabłońska

Wieloletni pracownik naukowy Zakładu Ekologii Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa, ekspert w dziedzinie ocen i kryteriów różnorodności biologicznej, ekologii ekosystemów leśnych. Jako jedyna w Polsce legitymuje się certyfikatem Smithsonian Institution (MAB Biodiversity Program Washington D.C). Autorka 100 publikacji naukowych, kilku monografii, 200 artykułów popularnonaukowych i 100 edukacyjno-dydaktycznych, oraz szeregu książek przyrodniczych.

Współtwórczyni najpopularniejszej w Polsce (w ciągu 36 lat istnienia uczestniczyło w niej ponad 1.800.000 uczniów szkół ponadpodstawowych wszystkich typów) interdyscyplinarnej Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, od 5 kadencji Przewodnicząca jej Głównego Komitetu.

dr Andrzej Jagusiewicz

Specjalista ochrony środowiska. Współzałożyciel Instytutu Ochrony Środowiska. Członek komitetów redakcyjnych czasopism Pollution Atmospherique i Aura. Oprócz działalności naukowej pracował w przedsiębiorstwach komercyjnych, w tym w założonej przez siebie firmie „Czystsze Powietrze dla Europy-KlinEr”. Wieloletni urzędnik państwowy. Pełnił m.in. funkcje dyrektora protokołu dyplomatycznego w Kancelarii Sejmu i dyrektora gabinetu w Państwowej Inspekcji Pracy. Większość funkcji związanych była z resortem ochrony środowiska. Główny Inspektor Ochrony Środowiska w latach 2008–2015. Wcześniej w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska był dyrektorem Departamentu Monitoringu, Ocen i Prognoz. Dodatkowo pełnił funkcje również takie jak współprzewodniczący Międzynarodowego Dialogu ds. Zatopionej Broni (IDUM), członek naukowego komitetu doradczego ds. zatopionej w morzach broni chemicznej (ISAB), przewodniczący delegacji polskiej w HELCOM, polski Dyrektor Morski, wiceprzewodniczący Zarządu Europejskiej Agencji Środowiska i przewodniczący Biura Konwencji Bazylejskiej oraz 12. Konferencji Stron Konwencji Bazylejskiej w maju 2015 w Genewie. Obecnie pełni funkcje Prezydenta Europejskiej Federacji Ochrony Powietrza (EFCA).

Ewa Glaba

Absolwentka Politechniki Łódzkiej na kierunku inżynieria chemiczna i procesowa. Od lat zajmuje się tematyką cyklu życia materiałów, gospodarką o obiegu zamkniętym oraz problematyką prawidłowego postępowania z odpadami, w aspekcie ich wykorzystywania i transportu. Autorka publikacji, wykładów i szkoleń z zakresu gospodarki przemieszczania odpadów, współautor kampanii ekologicznych, scenariuszy dydaktycznych i materiałów prasowych o tematyce selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w tym odpadów niebezpiecznych.

Andrzej Gawłowski

Niezależny ekspert, menadżer gospodarki odpadami, a także przedstawiciel Instytutu Gospodarki o Obiegu Zamkniętym. Aktywny publicysta i panelista.

dr Karol Sikora

Prezes Neacemka, Kambodżańskiej grupie spółek z branży deweloperskiej i budowlanej. Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej na Uniwersytecie Wollongong w Dubaju, Zjednoczone Emiraty Arabskie. Studiował i pracował w 7 krajach Europy i Azji. Autor ponad 60 artykułów naukowych z zakresu zrównoważonych materiałów budowlanych. Był członkiem Komisji Konsultacyjnej ds. Norm Drewna oraz reprezentował Irlandię w gronie ekspertów inżynierii drewna w Unii Europejskiej. W 2019 roku otrzymał najwyższy poziom, Fellowship, w Institution of Civil Engineers (ICE) Zjednoczonego Królestwa.

dr Marek Goleń

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego SGH, specjalista w zakresie reformy gospodarowania odpadami komunalnymi zwanej „rewolucją śmieciową”. Opiniował dla Biura Analiz Sejmowych rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Doradca samorządowy i trener kadr administracji gminnej w zakresie wdrażania reformy. Współpracownik Związku Miast Polskich i Związku Gmin Wiejskich RP. Kierował od strony merytorycznej pakietem szkoleń finansowanych przez NFOŚiGW dla ponad 600 gmin pt. Gminna gospodarka odpadami komunalnymi – aktywna edukacja zawodowa wykorzystująca nowoczesne narzędzia edukacyjne wraz z kampanią informacyjno-edukacyjną skierowaną do pracowników JST. Autor nowatorskiego modelu zarządzania odpadami komunalnymi. Jako ekspert SGH jest autorem licznych publikacji naukowych oraz wystąpień medialnych (w tym dotyczących tematyki gospodarowania odpadami komunalnymi). Członek Rady Programowej Instytutu Gospodarki o Obiegu Zamkniętym.

dr Anna Sapota

Wiceprezes ds. relacji rządowych dla Europy Północno-Wschodniej w ramach Grupy TOMRA, będącej dostawcą rozwiązań technologicznych w zakresie zbierania oraz sortowania, wykorzystywanych w przemyśle spożywczym, górniczym oraz gospodarowaniu odpadami. W ramach swoich obowiązków zawodowych dla Grupy TOMRA zajmuje się kształtowaniem stanowiska Grupy wobec zmian legislacji w zakresie szeroko rozumianej ochrony środowiska i gospodarowania odpadami oraz utrzymywaniem relacji z organami administracji publicznej i interesariuszami rynku. Obecne stanowisko objęła w 2020 r., wcześniej była odpowiedzialna za kwestie organizacyjne i prawne oraz relacje rządowe w organizacji odzysku opakowań, wchodzącej w skład grupy spółek zajmujących się produkcją opakowań metalowych i szklanych. Otrzymała tytuł doktora nauk prawnych nadany przez Uniwersytet Jagielloński oraz tytuł magistra prawa międzynarodowego Uniwersytetu w Orleanie.

Krzysztof Zaręba

Polski polityk, geograf, były wojewoda gorzowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska. Ukończył studia na Wydziale Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego, następnie studia podyplomowe w Szkole Głównej Planowania i Statystyki oraz na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1983–1985 sprawował urząd wiceprezesa Urzędu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, był również głównym inspektorem ochrony środowiska (1984–1988). W 2001 został powołany na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska i głównego inspektora ochrony środowiska, a następnie był sekretarzem stanu w Ministerstwie Środowiska i pełnomocnikiem rządu ds. alternatywnych źródeł energii. Obecnie pełni obowiązki Prezesaz Zarządu Polskiej Izby Gospodarczej „Ekorozwój” w Warszawie.

dr Grażyna Spytek-Bandurska

Ekspert prawa pracy, politolog i prawnik; doktor habilitowany nauk o polityce, pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW; absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych oraz Wydziału Prawa i Administracji UW. Specjalizuje się w prawie pracy i ustawodawstwie społecznym; prowadzi prace badawcze związane z elastycznymi formami zatrudnienia, przemianami pracy, zwolnieniami pracowników i aktywizacją zawodową. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji z zakresu stosunków pracy, zatrudnienia, rynku pracy i dialogu społecznego. Kierownik studiów podyplomowych z zakresu: nauk o pracy, organizacji pomocy społecznej, doradztwa zawodowego (2004-2012). Zainteresowania naukowe łączy z praktyką; członek zespołów problemowych, w tym prawa pracy i układów zbiorowych Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych; członek Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP; uczestnik posiedzeń Naczelnej Rady Zatrudnienia. Autorka licznych wypowiedzi i komentarzy w prasie. Prowadzi kursy i szkolenia dla partnerów społecznych, współpracuje z Federacją Przedsiębiorców Polskich jako przewodnicząca Komitetu HR.

Piotr Barczak

Specjalista w obszarze Gospodarki Przestrzennej i Rozwoju Regionalnym, posiada także szeroką wiedze i doświadczenie dot. ochrony środowiska i przystosowania do zmian klimatu. W 2010 roku rozpoczął pracę w Ministerstwie Środowiska, gdzie dołączył do wydziału współpracy międzynarodowej. W 2011 roku został wysłany do Brukseli, aby wzmocnić wydział polityki ochrony środowiska w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE. Po udanej Polskiej Prezydencji w Radzie UE postanowił odejść ze służby dyplomatycznej i dołączył do świata organizacji pozarządowych, gdzie pracował w tematach gazu łupkowego w Europie i USA oraz landgrabbingu w Afryce. Brał również udział w kilku misjach w Kongo i Sudanie Południowym współpracując z Caritasem i misjami ONZ. Wrócił do Brukseli w 2013 roku aby dołączyć do zespołu Europejskiego Biura Ochrony Środowiska (EEB) i pracować w tematach zanieczyszczenia powietrza i odpadów. Obecnie związany jako Członek Rady Programowo-Naukowej z Instytutem Gospodarki o Obiegu Zamkniętym.

Waldemar Wapiński

Pełnomocnik Zarządu ds. Strategii i Rozwoju, Dyrektor Wydziału Rozwoju i Współpracy w Starostwie Powiatowym w Lublinie. Specjalista w zakresie doradztwa i szkoleń - przekazywanie wiedzy i doświadczenia w zakresie zarządzania strategicznego i operacyjnego oraz organizacji i zarządzania projektami i portfelami projektów. Podejmuje szereg działań na rzecz efektywnego wykorzystywania technologii informatycznych i geoinformatycznych. Prowadził prace badawczo-rozwojowe oraz wdrożeniowe dotyczące elektromobilności oraz pozyskiwania energii z różnych źródeł odnawialnych, jej magazynowania oraz zarządzania jej wykorzystaniem. Zaangażowany w działania na rzecz wdrażania zrównoważonego rozwoju oraz budowania mechanizmów transferu wiedzy z zakresu „zielonych technologii” na obszarze działania jednostek samorządów terytorialnych regionu i kraju.

Józef Zawadzki

Od 2010 Radny Rady Miasta Katowice, członek Komisji Edukacji, Infrastruktury i Środowiska, Polityki Społecznej oraz Wiceprzewodniczący Komisji Górniczej. Działa na rzecz osób potrzebujących pomocy, zwłaszcza dzieci tym w szczególności na rzecz Klubu „Szansa dla Każdego” w Katowicach. Za swą działalność otrzymał m.in.
- 24 października 2009 Nadanie medalu Programu „Matka i Dziecko” przez Komisję PMU Polsko-Szwajcarskiego Programu „Matka i Dziecko” w uznaniu wieloletniej pomocy udzielanej śląskim placówkom sprawującym opiekę nad dziećmi
- 1 grudnia 2010 Złoty Medal „Serce Solidarności” za wieloletnią działalność na rzecz godnego życia w wolnej demokratycznej niepodległej Ojczyźnie – NSZZ Region Śląsko-Dąbrowski
- 10 stycznia 2011 Złoty Krzyż Zasługi za działalność charytatywną na rzecz dzieci
- 26 luty 2016 Złoty Laur Kompetencji i umiejętności w kategorii Pro Publico Bono
- 11 czerwca 2016 Złota Odznaka Honorowa Zasłużony Dla Województwa Śląskiego

dr Wojciech Brochwicz-Lewiński

Ekspert w zakresie geologii, ochrony środowiska i biznesu, były wiceminister ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa – główny geolog kraju (1989-1991). Wykładowca wielu zagranicznych wyższych uczelni. Zawodowo związany głównie z Państwowym Instytutem Geologicznym oraz firmą Sanders Int. Inc., z ramienia której koordynował prace programu pomocowego USAID Inicjatywa Rozwoju Kapitałowego – Środowisko oraz logistykę w Fazie Pilotowej Programu USAID Wspieranie Samorządności Lokalnej. Obecnie wiceprezes zarządu Polskiej Izby Gospodarczej Ekorozwój

Karina Szafranek-Braś

Absolwentka Wydziału Inżynierii Materiałowej, Metalurgii, Transportu i Zarządzania na Politechnice Śląskiej w Gliwicach oraz Zarządzania i Marketingu na Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Stypendystka Institut de Formation d’ International Trade w Mazamet (Francja). Ze sprzedażą i marketingiem związana od 1995r. Od 12 lat Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu w SARPI Dąbrowa Górnicza sp. z o.o. firmy należącej do Grupy Veolia. Ekspert i ceniony doradca w dziedzinie kompleksowej gospodarki odpadami przemysłowymi w tym niebezpiecznymi.

Mariusz Woźniczka

Prezes Fundacji For Earth For Us, twórca, organizator i dyrektor Earth Festival Uniejów (2018-), właściciel marki For Earth For Us, twórca i organizator projektów crossmediowych (Visionair). W przeszłości dziennikarz, reportażysta i prezenter radiowo- telewizyjny (Radio Łódź, Telewizja Polska, m.in. „Godzina nocy”, „Maski i twarze”, „Jedno życie”, „Życie obok życia”, „Taka jest prawda”), manager mediów, redaktor naczelny, dyrektor, członek zarządu (Radio Łódź, Radio Manhattan, Grupa Radiowa Time, Grupa Radiowa Eurozet), twórca, współtwórca, producent projektów crossmediowych, wielkoformatowych koncertów i festiwali telewizyjnych, m.in. Eska Music Awards (2002-2009), Hity na Czasie (2005-2009), Sopot Hit Festival (2008-2009), Szczecin Rock Festival (2009), Siła Muzyki (2010), Cała Polska Śpiewa Kolędy (2010-2014), Lato ZET i Dwójki (2011-2015), Europa to My (2013, 2015), Music & Water Festival Rybnik (2016), Jarocin Festiwal (2019). Absolwent Politechniki Łódzkiej i Uniwersytetu Łódzkiego; MBA w Łodzi i Paryżu, studia podyplomowe Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, stypendysta German Marshall Fund. Członek Rotary International i Lions Clubs International.

Łukasz Mróz

Absolwent Akademii Górniczo Hutniczej na kierunku Paliwa i Energia, stypendysta Ecole de Mines Nancy, oraz MBA WSB/Franklin University.

Od 17 lat związany z przemysłem ciężkim i branżą ochrony środowiska, Prezes Zarządu Sarpi Veolia Dąbrowa Górnicza.

Zbigniew Śmieszek

Prof.dr inż. Zbigniew Śmieszek, były dyrektor Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach. Specjalista metalurg, od 1975 roku dyrektor Instytutu Metali Nieżelaznych, z przerwą w latach 1991 –1995, kiedy pełnił kolejno funkcje : dyrektora ds. strategii i współpracy KGHM Polska Miedź S.A., a następnie wiceprezesa i prezesa KGHM Cuprum Wrocław. Koordynator dużych programów badawczych, w tym Programu Strategicznego Miedziowego. Przez trzy kadencje był Przewodniczącym Rady Głównej Jednostek Badawczo-Rozwojowych, obecnie pełni funkcję honorowego wiceprzewodniczącego RG Instytutów Badawczych, Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych ,Członek Rady Izby Gospodarczej Metali Nieżelaznych i Recyklingu, członek Komitetu Metalurgii PAN, członek organizacji międzynarodowych TMS,CIM,GDMB

Piotr Romańczuk

Od 23 lat pracuje w sektorze przetwórstwa żywności, a jego kariera zawodowa związana była głównie z firmą PZZ Lubella GMW Sp. z o.o. prowadzącą działalność w obszarze przetwórstwa zbóż, będącą liderem w produkcji makaronów w Polsce oraz jednym z głównych producentów wyrobów śniadaniowych. W firmie PZZ Lubella GMW Sp. z o.o. zajmował się głównie obszarem zarządzania łańcuchem dostaw, w tym współpracą z rolnikami w zakresie pozyskania zbóż jak również inicjował i rozwijał projekt upraw pszenicy durum w Polsce. Uczestniczył aktywnie w tworzeniu nowoczesnych rozwiązań intralogistycznych. Od grudnia 2005 r jest w Zarządzie spółki PZZ Lubella, aktualnie od początku 2022 r odpowiada za obszar Ochrony Środowiska Grupy Maspex i za realizację celów wynikających ze strategii Zrównoważonego Rozwoju. Od 2019 r aktywny uczestnik i prelegent w konferencjach związanych z gospodarką obiegu zamkniętego, zrównoważonego rolnictwa oraz zagadnień związanych z rozszerzoną odpowiedzialnością producenta.

Monika Poważna

Absolwentka Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wydziału Gospodarki Narodowej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Dyrektor Departamentu Polityki Ekologicznej KGHM Polska Miedź S.A. Wykładowca w obszarze gospodarki wodnej oraz administracji w gospodarce odpadami. Wieloletni praktyk zarządzania w ochronie środowiska naturalnego. Specjalista w zakresie optymalizacji procesów.
Jej zainteresowania zawodowe dotyczą kwestii gospodarki wodnej, ochrony ekosystemów i ekonomii w ochronie środowiska.

Prof. dr hab. inż. Marek Gromiec

Absolwent Wydziału Inżynierii Sanitarnej i Wodnej Politechniki Warszawskiej oraz Wydziału Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Texasu w Austin, USA. Pracował za granicą: w Amerykańskim Centrum Badań Zasobów Wodnych- CRWR (USA), Międzynarodowym instytucie Analiz Systemów Stosowanych -IIASA, Technicznym Centrum Badawczym Finlandii -VTT, Azjatyckim Instytucie Technologii-AIT. Jako ekspert ONZ realizował projekty z ramienia UN HABITAT,UNIDO, CCMS NATO, wchodził w skład Komisji Hydrologii WMO. W kraju pracował w IMGW w Warszawie jako kierownik Zakładu Gospodarki Wodnej i Pełnomocnik Dyrektora. Był prezesem Zarządu Przedsiębiorstwa Innowacyjnego „Envirotex”, prezesem Zarządu Stowarzyszenia Ekorozwój, przewodniczącym Rady Ekofunduszu, członkiem Rady Nadzorczej NFOŚiGW, członkiem Komitetu Polsko-Amerykańskiego Funduszu im. Marii Curie-Skłodowskiej, członkiem Zarządu Dyrektorów Wschodnio-Europejskiego Konsorcjum Biznesu Środowiska w Waszyngtonie DC. Pełnił funkcje: doradcy Ministra Środowiska , przewodniczącego Zespołu Ekspertów Komisji Środowiska Senatu RP, przewodniczącego Krajowej Rady Gospodarki Wodnej (przez dwie kadencje), przewodniczącego Zespołu Ochrony Środowiska KBN, wiceprzewodniczącego Krajowej Komisji OOŚ, członka Prezydium PROŚ, wiceprzewodniczącego Komitetu Badań nad Zagrożeniami Związanymi z Wodą przy Prezydium PAN. Obecnie jest doradcą- ekspertem Komisji Środowiska Senatu RP, przewodniczącym Zespołu Rady Programowej Polskiej Izby Gospodarczej Ekorozwój, przewodniczącym Kapituły „Zielony Laur”, członkiem Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, członkiem Komitetu Monitorującego Program Operacyjny „Wiedza-Edukacja i Rozwój”, członkiem PRGW i członkiem PROŚ. Wykłada na Politechnice Warszawskiej gdzie jest przewodniczącym Rady Doradczej Wydziału IBHIŚ oraz w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania, jest członkiem Wydziałowej Rady Biznesu UKSW w Warszawie. Autor i współautor: artykuły - 300, książki - 30, patenty - 3. Członek Amerykańskiej Federacji Wodnej.

Małgorzata Szczęsny

Nauczyciel akademicki, pracownik samorządowy, zawodowy mediator i negocjator, ekspert z zakresu prawa pracy i prawa medycznego. Absolwentka amerykańskiej uczelni. Ukończyła studia Master of Business Administration (MBA) - College of Business & Health Administration. Absolwentka Brno University of Technology na kierunku Corporate Management - Faculty of Business and Management. Doktorantka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Od 2013 r. nauczyciel akademicki w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Od 2016 r. współpracuje z Radą Ochrony Pracy przy Sejmie RP. Tworzy ekspertyzy i opinie w zakresie prawa pracy na rzecz Kancelarii Sejmu RP oraz Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP. Współpracowała także z Centrum Badawczym Społecznego Dialogu Pracy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Członek Śląskiej Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Katowicach. Stały mediator w sporach zbiorowych przy Ministrze właściwym ds. pracy (Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej). Odbyła staż w kancelarii prawnej w Chicago, specjalizującej się w pozasądowym rozstrzyganiu sporów. Doświadczenie w zakresie mediacji nabywała w branży górniczej w związku z toczącymi się sporami zbiorowymi. Prowadzi także mediacje i negocjacje gospodarcze oraz mediacje i negocjacje w sprawach z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy na rzecz publicznych i prywatnych podmiotów branży medycznej.

Dodatkowo posiada uprawnienia zawodowe negocjatora. Aktualnie specjalizuje się w tzw. twardych negocjacjach biznesowych. Pełnomocnik Rektora ds. przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji i korupcji. Członek zespołu eksperckiego ds. badania przestrzegania przepisów w zakresie prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych, w tym przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w kopalniach węgla kamiennego, powołanego przez Sekretarza Stanu w Ministerstwie Energii - Pełnomocnika Rządu ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego.

Członek zespołu ekspertów ds. ewaluacji programu studiów MBA przy Rektorze University of St. Francis w Joliet, IL, USA. Członek Zespołu Młodych przy Komitecie Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN. Członek Polskiej Sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Member of International Society for Labour and Social Security Law. Member of European Labour Law Young Scholars. Zainteresowania naukowo-badawcze koncentruje wokół zagadnień prawa pracy, polityki społecznej, prawa medycznego i praw pacjenta. Od wielu lat współpracuje z ośrodkami naukowo-badawczymi Europy i Stanów Zjednoczonych, gdzie prowadzi wykłady w języku angielskim, niemieckim i czeskim. Autorka publikacji z zakresu prawa pracy, prawa medycznego, bezrobocia i restrukturyzacji zatrudnienia w sektorze górnictwa węgla kamiennego.

Wiktor Pawlik

Obecny Prezydent Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach, wcześniej sprawował stanowisko prezesa tej Izby od 1995 roku. Od 1987 roku jest dyrektorem i właścicielem firmy WITBUD s.c. W latach 1995 – 1996 przewodniczący Rady  Śląskiej Fundacji Wspierania   Przedsiębiorczości  w Gliwicach, a w latach 1995 – 1998  członek Rady Kontraktu dla Województwa Katowickiego. W 1997 roku został Członkiem Rady Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie, a w 1998 roku objął stanowisko wiceprezesa zarządu Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach. Ponadto, jest Członkiem Rady Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. Prof.  Zbigniewa Religi w Zabrzu. W okresie od 2008 do 2012 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu Grupy Zarządzającej HBS Sp. z o.o., natomiast w latach 2009-2012 był Dyrektorem Programowym KIGNET INNOWACJE, który jest Izbowym Systemem Wsparcia Innowacyjności Przedsiębiorstw w RIPH. Od 2010 roku pełni funkcję Członka Honorowego Śląskiego Stowarzyszenia Menedżerów w Katowicach oraz od 2014 roku jest Honorowym Członkiem Stowarzyszenia „Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju. Ponadto, od 2017 roku dołączył jako Członek do Komitetu Inwestycyjnego projektu Inkubator Innowacyjności+ w Centrum Innowacji i Technologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Od 2019 roku posiada tytuł Członka Rady Dziekańskiej Wydziału Mechanicznego Technologicznego Pol. Śl. oraz Członka Społecznej Rady Wydziału Organizacji i Zarządzania POL. Śl. W roku 2023 został wybrany na stanowisko wiceprezesa Stowarzyszenia Pro Silesia Biznes-Nauka-Samorząd.

Jest laureatem licznych prestiżowych odznaczeń i wyróżnień, w tym otrzymał: Złoty Krzyż Zasługi RP, przyznany przez Prezydenta RP w 1999 roku, Srebrna Odznaka Honorowa "Zasłużony dla Województwa Śląskiego", przyznana przez Wojewodę Śląskiego, również w 1999 roku, tytuł "Lidera i Działacza Gospodarczego", nadany przez Górnośląskie Towarzystwo Gospodarcze w Katowicach w 1999 roku, Honorowa Złota Odznaka Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie, przyznana w 2001 roku, Złota Odznaka Honorowa za zasługi dla Województwa Śląskiego, przyznana przez Sejmik Województwa Śląskiego w 2005 roku, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, przyznany przez Prezydenta RP w 2005 roku, Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji, przyznany przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach w 2007 roku, Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa, przyznany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie w 2007 roku, Specjalny Diament, uhonorowany przez Business Centre Club Loża w Katowicach w 2010 roku. Dodatkowo został wyróżniony Patentem Srebrnych  Skrzydeł  przyznanym przez Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego  w Katowicach w roku 2010 oraz Srebrnym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju przyznanym przez Ministra Obrony Narodowej.
Loga komunikatu

Informujemy, że 28.10.2018 roku Fundacja Ekon podpisała z Urzędem Marszałkowskim w Katowicach umowę o przyznaniu pomocy w realizacji operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: „Wzmocnienie kapitału społecznego w tym podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych”.

Nazwa realizacji operacji brzmi: „Jestem Eko – Żyję Eko”.

Celem operacji jest: „Podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez rozpowszechnianie wiedzy z zakresu: prawidłowego sortowania odpadów komunalnych, właściwego postępowania z odpadami niebezpiecznymi pochodzącymi ze strumienia odpadów komunalnych, odnawialnych źródeł energii, działań zmniejszających występowanie dwutlenku węgla w powietrzu i smogu, działań związanych z kompostowaniem bio odpadów i wykorzystaniem wody deszczowej do celów ogrodniczych”.