The Green World!

Prelegenci

Prelegenci

Piotr Romańczuk

Od 23 lat pracuje w sektorze przetwórstwa żywności, a jego kariera zawodowa związana była głównie z firmą PZZ Lubella GMW Sp. z o.o. prowadzącą działalność w obszarze przetwórstwa zbóż, będącą liderem w produkcji makaronów w Polsce oraz jednym z głównych producentów wyrobów śniadaniowych. W firmie PZZ Lubella GMW Sp. z o.o. zajmował się głównie obszarem zarządzania łańcuchem dostaw, w tym współpracą z rolnikami w zakresie pozyskania zbóż jak również inicjował i rozwijał projekt upraw pszenicy durum w Polsce. Uczestniczył aktywnie w tworzeniu nowoczesnych rozwiązań intralogistycznych. Od grudnia 2005 r jest w Zarządzie spółki PZZ Lubella, aktualnie od początku 2022 r odpowiada za obszar Ochrony Środowiska Grupy Maspex i za realizację celów wynikających ze strategii Zrównoważonego Rozwoju. Od 2019 r aktywny uczestnik i prelegent w konferencjach związanych z gospodarką obiegu zamkniętego, zrównoważonego rolnictwa oraz zagadnień związanych z rozszerzoną odpowiedzialnością producenta.
Temat: CSR

prof. dr hab. inż. Tomasz Bajda

Pracuje na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie od 2001 roku. Zajmuje się wykorzystaniem surowców mineralnych w technologiach przemysłowych, w których kluczową rolę odgrywa inżynieria i ochrona środowiska. Poszukuje i dobiera surowce do konkretnego zastosowania, modyfikuje właściwości i optymalizuje ich wykorzystanie.
Temat: Surowce mineralne w inżynierii i ochronie środowiska

prof. Paweł Olko

Ukończył fizykę na Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie (1982), 1986-1989 studia doktoranckie w Kernforschungsanlage Juelich (Niemcy), 1998-1999 Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (Wiedeń), doktorat (1990), habilitacja (2003) Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie, profesor nauk fizycznych (2010), zainteresowania naukowe: mikrodozymetria, dozymetria, modelowanie radiobiologiczne, dozymetria termoluminescencyjna, ochrona radiologiczna, radioterapia protonowa, autor ponad 250 publikacji w recenzowanych periodykach międzynarodowych, z-ca dyrektora ds. naukowych IFJ PAN (2005-2016); dyrektor Centrum Cyklotronowego Bronowice (2012-2016), kierownik projektu radioterapii protonowej oka w IFJ PAN (2006-2011) oraz projektu Centrum Cyklotronowego Bronowice w IFJ PAN (2006 – 2016). Komisarz Międzynarodowej Komisji Jednostek Radiacyjnych i Pomiarów (ICRU) (od 2016), ekspert Komisji Europejskiej Art. 31 Traktatu EURATOM (od 2005), wiceprzewodniczący Europejskiej Grupy Dozymetrycznej EURADOS (od 2018). Od 2016 kierownik Oddziału Zastosowań Fizyki IFJ PAN.
Temat: Energetyka Jądrowa

Andrzej Piotrowski

Absolwent Politechniki Gdańskiej na kierunkach Inżynieria Środowiska oraz Zarządzanie. Ekspert z obszaru projektów Gospodarki Odpadami i Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.
Posiada ponad 10 letnie doświadczenie w przygotowaniu i realizacji projektów środowiskowych takich jak Oczyszczalnie Ścieków, Instalacje Termicznego Przekształcania Osadów Ściekowych, Instalacje Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych.
Doświadczenie nabył przy realizacji projektów w międzynarodowych firmach takich jak: Sweco, Termomeccanica Ecologia oraz Suez. Uczestnik i prelegent wielu branżowych seminariów i konferencji. Obecnie w firmie Veolia jako Kierownik Projektów Waste to Energy przygotowuje szereg projektów rozbudowy ciepłowni należących do Veolii o nowe jednostki opalane paliwem alternatywnym.
Temat: Waste to Energy

Mirosław Szemla

Menadżer, wykładowca akademicki. Prezes Profit Energy. Posiada ponad 30 letnie doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwami i instytucjach administracji rządowej i samorządowej, między innymi w GPW SA w Katowicach, Grupie Kapitałowej Fasing SA, WFOŚiGW w Katowicach, Wojewódzkim Ośrodku Politechnicznym w Bielsku-Białej. Magister techniki. Ukończył studia podyplomowe z zakresu przedsiębiorczości i zarządzania kadrami na Politechnice Śląskiej oraz z zakresu matematyki a także Executive Master of Business Administration w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Absolwent specjalistycznego programu szkoleniowego MSWiA i Banku Światowego dotyczącego zarządzania w administracji publicznej. Doktorant Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej w dziedzinie nauk o zarządzaniu i jakości.
Temat: Wodór

Marek Haliniak

Były Główny Inspektor Ochrony Środowiska. Jest absolwentem Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej. Jego praca magisterska nt. ochrony powietrza została nagrodzona przez Ministra Ochrony Środowiska w konkursie na najlepsze prace dyplomowe w dziedzinie ochrony środowiska oraz przez Stowarzyszenie Inżynierów Przemysłu Chemicznego w konkursie na najlepsze prace w dziedzinie inżynierii chemicznej.
Temat: Transgraniczne przemieszczanie odpadów jako element wsparcia rozwoju gospodarki zasobooszczędnej.

Tomasz Zjawiony

Przedsiębiorca, społecznik, Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, kierował firmami na rynku polskim, tworzył i prowadził oddziały firm z kapitałem niemieckim, włoskim, hiszpańskim i portugalskim. Absolwent Studiów Menedżerskich – Executive MBA – Master of Business Administration; Institut d’Administration des Enterprises IAE d’Aix-en-Provence Graduate School of Management w Marsylii – Uniwersytet Paula Cezanne’a w Marsylii. Przygotowanie naukowe dały mu studia doktoranckie, a wcześniej studia w Szkole Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego oraz w Śląskiej Międzynarodowej Szkole Handlowej, przygotowanie praktyczne natomiast zdobywał odbywając staże m.in. w Wydziale Ekonomiczno – Handlowym Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Paryżu, ale przede wszystkim prowadząc liczne projekty gospodarcze i społeczne. Specjalizuje się w tematyce handlu na rynku polskim oraz międzynarodowym. Ostatnie lata pracował dla zagranicznych korporacji: włoskich, hiszpańskich czy niemieckich – gdzie był odpowiedzialny za rozwój inwestycji w Europie Środkowej. Członek Rad Nadzorczych, członek Zarządów spółek również skarbu państwa, pełnił również funkcję pełnomocnika Zarządu Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., Członek Rady Gospodarczej przy Wojewodzie Śląskim, Członek Rady Społeczno - Gospodarczej Metropolii Śląsko – Zagłębiowskiej, Członek Wojewódzkiej Rady ds. Elektromobilności. Jako Prezes RIG współtworzy Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw – największe wydarzenie w Europie przeznaczone dla sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw. W ramach działań wspierających sektor MŚP, organizuje również wiele misji gospodarczych dla przedsiębiorców oraz przedstawicieli regionu śląskiego m.in. do USA, Chin, Indii, Mołdawii, Francji, Izraela, Węgier i innych co poza aspektem typowo biznesowym przyczyniło się m.in. do podpisania kilku umów partnerskich pomiędzy regionem Śląskim a np. Stanem Nevada w USA czy West Bengal w Indiach.
Temat: Circular Economy a Przemysł 4.0.

Jane Hao

Dr Jane Hao jest profesorem nadzwyczajnym w Wydziale Budownictwa, Xi'an Jiaotong-Liverpool University, Chiny. Studiowała inżynierię lądową w Chinach i uzyskała tytuł doktora w zakresie inżynierii budowlanej i zarządzania z Hong Kongu. Pracowała w Chinach, Hong Kongu i Kanadzie. Jej liczne profesjonalne publikacje koncentrują się na zrównoważonym rozwoju w projektach inżynierii lądowej, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami budowlanymi i rozbiórkowymi.
Temat: Odpady budowlane i rozbiórkowe w Chinach.

Piotr Barczak

Specjalista w obszarze Gospodarki Przestrzennej i Rozwoju Regionalnym, posiada także szeroką wiedze i doświadczenie dot. ochrony środowiska i przystosowania do zmian klimatu. W 2010 roku rozpoczął pracę w Ministerstwie Środowiska, gdzie dołączył do wydziału współpracy międzynarodowej. W 2011 roku został wysłany do Brukseli, aby wzmocnić wydział polityki ochrony środowiska w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE. Po udanej Polskiej Prezydencji w Radzie UE postanowił odejść ze służby dyplomatycznej i dołączył do świata organizacji pozarządowych, gdzie pracował w tematach gazu łupkowego w Europie i USA oraz landgrabbingu w Afryce. Brał również udział w kilku misjach w Kongo i Sudanie Południowym współpracując z Caritasem i misjami ONZ. Wrócił do Brukseli w 2013 roku aby dołączyć do zespołu Europejskiego Biura Ochrony Środowiska (EEB) i pracować w tematach zanieczyszczenia powietrza i odpadów. Obecnie związany jako Członek Rady Programowo-Naukowej z Instytutem Gospodarki o Obiegu Zamkniętym.
Temat: Pakiet GOZ w UE – co nowego w dyrektywach odpadowych i obowiązki dla krajów członkowskich.

Radosław Pyffel

Polski socjolog, dziennikarz, od 17 lipca 2016 członek Rady Dyrektorów Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych (AIIB) z ramienia Polski w randze wicedyrektora. Współzałożyciel, a od 2016 roku senior fellow think tanku Centrum Studiów Polska-Azja (CSPA). Absolwent socjologii na Uniwersytecie Warszawskim, następnie studiował na kantońskim Uniwersytecie Sun Yat Sena, Taiwan Normal University oraz na Uniwersytecie Pekińskim. Znawca Chin, autor wielu artykułów dla prasy polskiej i zagranicznej, a także książek i programów edukacyjnych. Często zapraszany do mediów, gdzie wypowiada się na tematy azjatyckie.
Temat: Jedwabny szlak wsparciem dla Gospodarki o Obiegu Zamkniętym.

Bartosz Sokoliński

Doradca, inwestor, wizjoner, Dyrektor Biura Rozwoju i Innowacji Agencji Rozwoju Przemysłu. Przez ponad 15 lat był współwłaścicielem i prezesem w grupie firm marketingowych oraz firmy IT. Założył pierwszą platformę crowdfundingową dla trzeciego sektora – fundujesz.pl, think tank społeczno-polityczny – Forum Od-Nowa oraz ruch na rzecz lepszej nauki w Polsce – Obywateli Nauki. Zajmuje się zarządzaniem, kreowaniem wizji, nadzorowanie strategii, rozwojem innowacji oraz szkoleniami i warsztatami kreatywnymi.
Temat: Sieć otwartych innowacji.

dr Marek Goleń

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego SGH, specjalista w zakresie reformy gospodarowania odpadami komunalnymi zwanej „rewolucją śmieciową”. Opiniował dla Biura Analiz Sejmowych rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Doradca samorządowy i trener kadr administracji gminnej w zakresie wdrażania reformy. Współpracownik Związku Miast Polskich i Związku Gmin Wiejskich RP. Kierował od strony merytorycznej pakietem szkoleń finansowanych przez NFOŚiGW dla ponad 600 gmin pt. Gminna gospodarka odpadami komunalnymi – aktywna edukacja zawodowa wykorzystująca nowoczesne narzędzia edukacyjne wraz z kampanią informacyjno-edukacyjną skierowaną do pracowników JST. Autor nowatorskiego modelu zarządzania odpadami komunalnymi. Jako ekspert SGH jest autorem licznych publikacji naukowych oraz wystąpień medialnych (w tym dotyczących tematyki gospodarowania odpadami komunalnymi). Członek Rady Programowej Instytutu Gospodarki o Obiegu Zamkniętym.
Temat: Fundamentalna bariera w polskich odpadach komunalnych na drodze do gospodarki o obiegu zamkniętym.

dr Wojciech Piontek

Dr hab. Wojciech Piontek, prof. UP Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. Wykładowca w Katedrze Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej. W kręgu zainteresowań badawczych znajdują się zagadnienia wzrostu gospodarczego i rozwoju, ekonomii środowiskowej, rozwoju zrównoważonego i trwałego, polityki klimatycznej oraz gospodarowania odpadami. Kierownik projektów badawczych krajowych i międzynarodowych. Autor i współautor sześciu monografii i kilkudziesięciu artykułów naukowych.
Temat: Konsekwencje ekonomiczne implementacji w Polsce Dyrektywy SUP.

dr Karol Sikora

Prezes Neacemka, Kambodżańskiej grupie spółek z branży deweloperskiej i budowlanej. Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej na Uniwersytecie Wollongong w Dubaju, Zjednoczone Emiraty Arabskie. Studiował i pracował w 7 krajach Europy i Azji. Autor ponad 60 artykułów naukowych z zakresu zrównoważonych materiałów budowlanych. Był członkiem Komisji Konsultacyjnej ds. Norm Drewna oraz reprezentował Irlandię w gronie ekspertów inżynierii drewna w Unii Europejskiej. W 2019 roku otrzymał najwyższy poziom, Fellowship, w Institution of Civil Engineers (ICE) Zjednoczonego Królestwa.
Temat: Circular Economy in Construction.

Szczepan Brzeski

Zawodowo od 16 lat doradza i szkoli w zakresie rozwoju przedsiębiorstw. Autor ponad 450 Strategii Biznes planów i Studiów wykonalności inwestycji. Od 12 lat zarządza firmą szkoleniowo-doradczą Art of Finance Doradztwo Biznesowe, która przygotowuje i współorganizuje wielomilionowe projekty. Od 2004 r. wykłada na krakowskich uczelniach m.in. UJ, AGH, Akademia Rolnicza oraz WSE im ks. Józefa Tischnera. Prowadził szkolenia dla Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. i kilku Urzędów Marszałkowskich. Zwycięzca III i IV edycji Konkursu „Kopalnia PO(KL)mysłów", w kategorii przedsięwzięć skierowanych do przedsiębiorstw i ich pracowników. Absolwent Prestiżowego Quantum Leap, Akademii Innowatorów Społecznych Ashoka oraz Szkoły Liderów Społecznych. Biznesu uczył się m.in. w Londynie, Mediolanie oraz Malezji.
Temat: Źródła biznesowej motywacji.

prof. dr hab. inż. Zbigniew Koruba

Zbigniew Koruba od 1984 roku pracuje w Politechnice Świętokrzyskiej jako nauczyciel akademicki. Od 2006 roku jest kierownikiem Katedry Technik Komputerowych i Uzbrojenia. W latach 2012–2016 pełnił funkcję dziekana Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn a obecnie jest prorektorem ds. Badań i Współpracy z Przemysłem.
Temat: Zielona politechnika - żywe laboratorium nauki.

dr hab. Andrzej Nowosad

Politolog, Ekonomista, kierownik Ośrodka Badań nad Mediami i Komunikacją Społeczną.
Temat: Gospodarka cyrkularna jako nowy nurt społeczno-gospodarczo-polityczny.

dr Anna Małgorzata Sapota

Wiceprezes ds. relacji rządowych dla Europy Północno-Wschodniej w ramach Grupy TOMRA, będącej dostawcą rozwiązań technologicznych w zakresie zbierania oraz sortowania, wykorzystywanych w przemyśle spożywczym, górniczym oraz gospodarowaniu odpadami. W ramach swoich obowiązków zawodowych dla Grupy TOMRA zajmuje się kształtowaniem stanowiska Grupy wobec zmian legislacji w zakresie szeroko rozumianej ochrony środowiska i gospodarowania odpadami oraz utrzymywaniem relacji z organami administracji publicznej i interesariuszami rynku. Obecne stanowisko objęła w 2020 r., wcześniej była odpowiedzialna za kwestie organizacyjne i prawne oraz relacje rządowe w organizacji odzysku opakowań, wchodzącej w skład grupy spółek zajmujących się produkcją opakowań metalowych i szklanych. Otrzymała tytuł doktora nauk prawnych nadany przez Uniwersytet Jagielloński oraz tytuł magistra prawa międzynarodowego Uniwersytetu w Orleanie.
Temat: Napojowa puszka aluminiowa jako przykład użycia surowca permanentnego.

Adam Mider

Inżynier Magister nauk ścisłych z zakresu inżynierii środowiskowej i geologii. Wieloletnie doświadczenie managerskie w zakresie produkcji, zarządzaniem i kontroli jakości w globalnych korporacjach w USA (Akzo Nobel, Stepan Company). Praktyczne zastosowanie Six Sigma (Black Belt Level) w zarządzaniu jakością poprzez redukcję kosztów wytwarzania i nadzoru nad produktem. Aktywny inwestor kapitałowy i publikator analiz spółek giełdowych na rynku Amerykańskim.
Temat: Wpływ i znaczenie Sharing Economy w globalnym aspekcie rozwoju i kształtowania Circular Economy.

Andrzej Gawłowski

Niezależny ekspert, menadżer gospodarki odpadami. Wieloletni menadżer spółki komunalnej zajmującej się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych. Twórca związku międzygminnego zajmującego się gospodarką odpadami. Obecnie Wiceprezes ACG Sp. z o.o. oraz przedstawiciel Instytutu Gospodarki o Obiegu Zamkniętym. Aktywny publicysta i panelista.
Temat: Kryzys i co dalej? Analiza subiektywna.

dr hab. Janusz Janiszewski

Neurobiolog, mapujący sieci nerwowe stojące za określonymi wzorami zachowań (Max-Planck-Insitut fuer Verhaltesphysiologie, Niemcy oraz McMaster University, Kanada). Autor wielu publikacji w międzynarodowych czasopismach naukowych.
Temat: Przemysł 4.0.

Mariusz Borkowski

Business Unit Manager Grupy Adamed - lekarz, ekspert w obszarze telemedycyny. Pasjonat nowych technologii w medycynie. Autor bloga na Linkedin – Nowe trendy w zdrowiu.
Temat: Kierunki rozwoju technologii cyfrowych w najbliższych latach.

Paweł Gołębiowski

Obecnie Dyrektor ds. Rozwoju Projektów Specjalnych w Mitsubishi Corporation, ekspert w zakresie gospodarki zasobooszczędnej. Autor wielu globalnych projektów poszerzających zakres współpracy Europejsko - Azjatyckiej.
Temat: Gospodarka o obiegu zamkniętym w Japonii.

Ewa Glaba

Absolwentka Politechniki Łódzkiej na kierunku inżynieria chemiczna i procesowa. Od lat zajmuje się tematyką cyklu życia materiałów, gospodarką o obiegu zamkniętym oraz problematyką prawidłowego postępowania z odpadami, w aspekcie ich wykorzystywania i transportu. Autorka publikacji, wykładów i szkoleń z zakresu gospodarki przemieszczania odpadów, współautor kampanii ekologicznych, scenariuszy dydaktycznych i materiałów prasowych o tematyce selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w tym odpadów niebezpiecznych.
Temat: Kampania społeczna EKON

Zbigniew Pawlak

Znawca kultury Wschodu, konsultant międzynarodowy. Współtwórca projektu konsultingowego "Wschodnie DNA w Zachodniem Biznesie". Ponad dziesięć lat mieszkał w Azji Środkowej a od 20 lat jest zaangażowany jako lider projektów międzynarodowych w Europie i Azji. Profesjonalne szlify zdobywał w regionach podwyższonego ryzyka: w Afganistanie, północnym Kaukazie i w Nepalu po trzęsieniu ziemi. Wiedzę akademicką i trening biznesowy zyskał w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, gdzie mieszkał i przez lata zatrudniał imigrantów. Członek Królewskiego Towarzystwa Spraw Azjatyckich w Londynie. Obecnie rozpoczął współpracę z polskimi firmami w projektach efektywnego wdrażania pracowników ze Wschodu.
Temat: Wykorzystanie lokalnej kultury w realizacji polityki Circular Economy

dr Marek Mieńkowski

Innowator, filozof technologiczny ,społecznik. Doktor nauk humanistycznych oraz absolwent Studiów Menedżerskich – Executive MBA – Master of Business Administration. Obszar badań to połączenie Industry 4.0 i circular economy poprzez zastosowanie kategorii ecoprojektowania i technologii blockchain. W ramach projektów wspierających środowiska MŚP prowadzi badania nad procesami sukcesji przedsiębiorstw oraz uczestniczy w badaniach nad dojrzałością i gotowością polskiej gospodarki do Industry 4.0.
Temat: Przemysł 4.0 w obiegu zamkniętym: od projektu po recykling

Sergiusz Kuczyński

Ekspert ds. handlu zagranicznego i logistyki międzynarodowej. Szkoleniowiec, wykładowca na studiach "Handel Zagraniczny", "Nowoczesne techniki zarządzania produkcją" w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie oraz studiów Menedżer Logistyki w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Ukończył studia doktoranckie w Zakładzie Stosunków Międzynarodowych Wydziału Politologii UMCS w Lublinie. Zajmuje się tematyką dyplomacji gospodarczej i międzynarodowych stosunków gospodarczych.
Temat: Nowoczesna logistyka fundamentem Circular Economy

płk. Tadeusz Koczkowski

Mieczysław Tadeusz Koczkowski – Pułkownik WP w stanie spoczynku Prezes Zarządów Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych (KSOIN) i Stowarzyszenia Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego (SWBN). Organizator wielu specjalistycznych kursów, forum, kongresów, warsztatów i innych szkoleń z zakresu ochrony informacji, danych osobowych i bezpieczeństwa biznesu. Pomysłodawca kilku wyróżnień w tym zwłaszcza: Pierścień Niepodległości RP – dla uczczenia 100 – lecia odzyskania niepodległości oraz Pierścień Patrioty dla osób zasłużonych na rzecz bezpieczeństwa narodowego i gospodarczego. Aktywnie zaangażowany w pracach Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, gdzie pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Izby i Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa Biznesu oraz Przewodniczący Komitetu Bezpieczeństwa Biznesu Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie Za prowadzoną działalność społeczną wyróżniony Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego, Złotą Odznaką za Zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego oraz Honorową Złotą Odznaką Krajowej Izby Gospodarczej za działalność na rzecz rozwoju samorządu gospodarczego
Temat: Wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa biznesu

dr Jonathan Britmann

Doktor nauk medycznych, specjalista psychologii klinicznej, psychoterapeuta, superwizor. Prezes Polskiego Towarzystwa Psychologii Klinicznej. Konsultant wojewódzki w dziedzinie psychologii klinicznej, Członek Zwyczajny Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego. Kierownik Psychiatrycznego Zespołu Leczenia Środowiskowego w Tworkach.
Temat: Postęp cywilizacyjny a choroby psychiczne

Tomasz Owsiak

25 lat doświadczenia w obszarze finansów, księgowości oraz podatków, jako specjalista i osoba zarządzająca zespołami. Karierę zawodową rozpoczął w firmach zajmujących się sprzedażą detaliczną i produkcyjnych. W roku 2000 jako jeden z pierwszych pracowników dołączył do zespołu JACOBS (dawnej CH2M) w Krakowie. Był jednym z kluczowych menedżerów zaangażowanych w budowanie globalnego centrum usług wspólnych (GBS) w Krakowie, które urosło do blisko 700 pracowników pracujących w 30 różnych funkcjach. Początkowo współpracował ściśle z działami zajmującymi się obsługą klientów w obszarze finansów i rachunkowości oraz jako regionalny kontroler finansowy. Obecnie zajmuje się wsparciem wzrostu i odpowiada za finanse organizacji GBS w skali globalnej.
Temat: Czy roboty potrafią czytać? – jak nowoczesne oprogramowanie zastępuje pracowników w biurze

dr Marzena Smol

Dr Marzena Smol, doktor nauk technicznych, Kierownik Pracowni Surowców Biogenicznych w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, członek Zespołu ds. GOZ (Mapa drogowa implementująca koncepcję GOZ w Polsce, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii). Kierownik i wykonawca projeków z zakresu zarządzania i inżynierii środowiska, w tym gospodarki odpadami i surowcami (nawozowymi) w kontekście realizacji GOZ. Wykładowca podstaw GOZ na Wydziale Zarzadzania AGH.
Temat: Odpady - źródło surowców krytycznych w gospodarce o obiegu zamkniętym

dr Katarzyna Zielonko - Jung

Katarzyna Zielonko-Jung – architekt, wykładowca akademicki, naukowiec, profesor Politechniki Gdańskiej. Od 2017 r. pracuje na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej w Katedrze Projektowania Środowiskowego, wcześniej pracowała na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Jest współtwórcą programu i wykładowcą na studiach podyplomowych Architektura i Budownictwo Proekologiczne. Jest także czynnym zawodowo architektem współpracującym z różnymi zespołami projektowymi. Autorka lub współautorka 65 publikacji polskich i zagranicznych (w tym 4 książkowych) związanych z problematyki architektury proekologicznej w tym w szczególności jej związków ze zjawiskami mikroklimatycznymi w środowisku miejskim. Otrzymała wyróżnienie Ministra Infrastruktury za prace doktorską oraz dwie nagrody rektora Politechniki Warszawskiej za monografie naukowe: „Łączenie tradycyjnych i zaawansowanych technologii w architekturze proekologicznej” oraz „Kształtowanie architektury ekologicznej w strukturze miasta”. Jest członkinią Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów, Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Słonecznej, Stowarzyszenia Architektów Polskich oraz grupy roboczej ds. Zrównoważonego Rozwoju w Budownictwie przy Zarządzie Głównym SARP.
Temat: Projekty architektoniczne w służbie gospodarki niskoemisyjnej i zasobooszczędnej

Tomasz Łysoń

Obecny prezes firmy Przedsiębiorstwo Pszczelarskie Tomasz Łysoń Spółka z o.o S.K. Energiczny, z głową pełną pomysłów i niezwykłą charyzmą. Otwarty na świat i to, co oferuje, umiejętnie czerpiąc i wdrażając do pszczelarstwa najlepsze rozwiązania, często na pozór niemożliwe do połączenia. Człowiek wielu talentów i miłośnik zabytkowych samochodów. Zaledwie w wieku 19 lat „usiadł za kierownicą” firmy i od tamtego czasu bardzo dynamicznie ją rozwija. Z zawodu wykwalifikowany pszczelarz, hodowca matek pszczelich linii Krainka Viktoria, członek Stowarzyszenia Pszczelarzy Zawodowych oraz Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Krakowie. Jako przedsiębiorca był wielokrotnie nagradzany nie tylko odznaczeniami pszczelarskimi, ale też biznesowymi – stał się więc w jakimś sensie rzecznikiem pszczelarstwa na większych rynkach, zwracając uwagę osób niezainteresowanych pszczołami i ich hodowlą na tę niszową dziedzinę. Tomasz Łysoń angażuje się w różnego rodzaju akcje charytatywne i społecznościowe w Polsce i na świecie. Jest również organizatorem Międzynarodowego Rajdu Pojazdów Zabytkowych Bielany. Oprócz tego dwukrotnie brał udział w Rajdzie maluchami w obronie pszczół (po Europie oraz po Polsce) – współorganizowany właśnie przez firmę Łysoń. Mimo młodego wieku mógłby swoim życiorysem obdzielić kilka osób. Nie zatrzymuje się jednak – wciąż podejmuje nowe wyzwania i realizuje kolejne pomysły. Doskonale łączy swoje pasje z obowiązkami i życiem rodzinnym. Dba o relacje międzyludzkie, nie tylko w firmie, lecz również z partnerami biznesowymi.
Temat: Rola pszczół w ekosystemie

Luis Alberto Villablanca Alvarez

Luis Alberto Villablanca Alvarez – urodzony w Chile, z wykształcenia pedagog i socjolog mieszkający od 17 lat w Polsce. Głównym nurtem zainteresowań są tematy związane z Ameryką Południową, w szczególności sprawy ekologii - powrót do czystej ziemi i wody.
Temat: Walka z tworzywami sztucznymi w Ameryce południowej

Krzysztof Chruślicki

Absolwent Wyższej Szkoły Marketingu, Zarządzania i Języków Obcych. Od ponad 10 lat zajmuje się tematyką profesjonalnych usług utrzymania czystości, ekologicznymi rozwiązaniami i postępowaniem z odpadami w procesie sprzątania. Krzysztof Chruślicki, od lat związany jest z Zakładami Usługowymi EZT S.A. Współpracuje również z Fundacją EKON od momentu jej powstania, aktywnie angażując się w podjęte przez nią działania z zakresu eko-edukacji.
Temat: Środowisko bez odpadów – odpowiedzialność społeczna.

Karina Szafranek - Braś

Absolwentka Wydziału Inżynierii Materiałowej, Metalurgii, Transportu i Zarządzania na Politechnice Śląskiej w Gliwicach oraz Zarządzania i Marketingu na Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Stypendystka Institut de Formation d’ International Trade w Mazamet (Francja). Ze sprzedażą i marketingiem związana od 1995r. Od 12 lat Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu w SARPI Dąbrowa Górnicza sp. z o.o. firmy należącej do Grupy Veolia. Ekspert i ceniony doradca w dziedzinie kompleksowej gospodarki odpadami przemysłowymi w tym niebezpiecznymi.
Temat: Zagrożenia wynikające z nieprawidłowej gospodarki odpadami.
Loga komunikatu

Informujemy, że 28.10.2018 roku Fundacja Ekon podpisała z Urzędem Marszałkowskim w Katowicach umowę o przyznaniu pomocy w realizacji operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: „Wzmocnienie kapitału społecznego w tym podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych”.

Nazwa realizacji operacji brzmi: „Jestem Eko – Żyję Eko”.

Celem operacji jest: „Podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez rozpowszechnianie wiedzy z zakresu: prawidłowego sortowania odpadów komunalnych, właściwego postępowania z odpadami niebezpiecznymi pochodzącymi ze strumienia odpadów komunalnych, odnawialnych źródeł energii, działań zmniejszających występowanie dwutlenku węgla w powietrzu i smogu, działań związanych z kompostowaniem bio odpadów i wykorzystaniem wody deszczowej do celów ogrodniczych”.