The Green World!

O konferencji

O konferencji

Narodziny kapitalizmu wolnokonkurencyjnego datowane są na XVIII wiek i stanowią następstwo rewolucji przemysłowej. Pierwotnie nadrzędny cel gospodarki kapitalistycznej wyrażany był pojęciem wzrostu gospodarczego, rozumianego jako nieustanne powiększanie zdolności wytwórczych i konsumpcji. Towarzyszące wzrostowi gospodarczemu liczne zjawiska negatywne występujące w wymiarach ekonomicznym, społecznym oraz ekologicznym traktowane były jako koszty konieczne do poniesienia, koszty ponoszone w imię racjonalności działania. Paradygmaty stanowiące fundament gospodarki wolnokonkurencyjnej uległy zachwianiu wraz z dostrzeżeniem ograniczoności zasobów. Stanowiące podstawę wzrostu gospodarczego i rozwoju zasoby naturalne w bliższej, bądź dłuższej perspektywie ulegną ostatecznemu wyczerpaniu. Wzrost gospodarczy i rozwój nie mogą być zatem procesami nieograniczonymi w czasie. W konsekwencji ograniczoność zasobów wymusiła odrzucenie dotychczasowego systemu wartości i zainicjowała proces formowania się gospodarki przyszłości (gospodarki postkapitalistycznej). W ramach licznych koncepcji gospodarki postkapitalistycznej, wyrażające nowe spojrzenie na proces gospodarowania, wyróżnić można na podejścia kontestujące ideę nieustającego wzrostu gospodarczego oraz antycypujące ideę nieustającego wzrostu gospodarczego, niemniej nadające jej całkowicie nowy wymiar.

Koncepcją stanowiącą przedmiot szczególnego zainteresowania w ramach Konferencji EKON ”CIRCULAR ECONOMY - GOSPODARKA PRZYSZŁOŚCI” jest koncepcja gospodarki niskoemisyjnej i zasobooszczędnej. Wyczerpanie możliwości dalszego rozszerzania Unii Europejskiej, jak również kontynuacji polityki spójności w dotychczasowym jej kształcie, zmusiło Wspólnotę Europejską do poszukiwania nowych czynników umożliwiających wzrost gospodarczy w długiej perspektywie. Odpowiedzią jest koncepcja realizacji wzrostu gospodarczego na fundamencie działań proekologicznych, zawarta w propozycji budowy gospodarki niskoemisyjnej i zasobooszczędnej. Zgodnie z przedstawionymi założeniami koncepcji, czynnikami rozwoju gospodarczego będą rządziły precyzyjnie ukierunkowany proces innowacji oraz kreacja kredytu. Fundamentem dla podejmowanych działań jest zaś akt wiary, iż nauka zapewni konieczny poziom innowacyjności, dyfuzji rozwiązań oraz zadziała efekt mnożnika.

Koncepcja oparta została na paradygmatach, które zmieniły swoją naturę. Od paradygmatów definiowanych jako twierdzenia naukowe – przez paradygmaty oparte na technologiach i rozwiązaniach instytucjonalnych – przekształciły się w paradygmaty oparte na prawdzie konsensualnej. Prawdzie ustalanej przez określone gremia – w oderwaniu do prawdy obiektywnej.

Patronat_Ekorozwój
Patronat_GIOŚ
Patronat_IRz
Patronat_Katowice
Patronat_KSOIN
Patronat_UM
Loga komunikatu

Informujemy, że 28.10.2018 roku Fundacja Ekon podpisała z Urzędem Marszałkowskim w Katowicach umowę o przyznaniu pomocy w realizacji operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: „Wzmocnienie kapitału społecznego w tym podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych”.

Nazwa realizacji operacji brzmi: „Jestem Eko – Żyję Eko”.

Celem operacji jest: „Podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez rozpowszechnianie wiedzy z zakresu: prawidłowego sortowania odpadów komunalnych, właściwego postępowania z odpadami niebezpiecznymi pochodzącymi ze strumienia odpadów komunalnych, odnawialnych źródeł energii, działań zmniejszających występowanie dwutlenku węgla w powietrzu i smogu, działań związanych z kompostowaniem bio odpadów i wykorzystaniem wody deszczowej do celów ogrodniczych”.