The Green World!

Rada programowa

Rada programowa

Zbigniew Pawlak

Znawca kultury Wschodu, konsultant międzynarodowy. Ponad dziesięć lat mieszkał w Azji Środkowej a od 20 lat jest zaangażowany jako lider projektów międzynarodowych w Europie i Azji. Profesjonalne szlify zdobywał w regionach podwyższonego ryzyka: w Afganistanie, północnym Kaukazie i w Nepalu po trzęsieniu ziemi. Wiedzę akademicką i trening biznesowy zyskał w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, gdzie mieszkał i przez lata zatrudniał imigrantów. Członek Królewskiego Towarzystwa Spraw Azjatyckich w Londynie. Obecnie rozpoczął współpracę z polskimi firmami w projektach efektywnego wdrażania pracowników ze Wschodu.
Foto Zbigniew Pawlak
Foto Ewa Glaba

Ewa Glaba

Absolwentka Politechniki Łódzkiej na kierunku inżynieria chemiczna i procesowa. Od lat zajmuje się tematyką cyklu życia materiałów, gospodarką o obiegu zamkniętym oraz problematyką prawidłowego postępowania z odpadami, w aspekcie ich wykorzystywania i transportu. Autorka publikacji, wykładów i szkoleń z zakresu gospodarki przemieszczania odpadów, współautor kampanii ekologicznych, scenariuszy dydaktycznych i materiałów prasowych o tematyce selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w tym odpadów niebezpiecznych.

Andrzej Gawłowski

Niezależny ekspert, menadżer gospodarki odpadami. Wiceprezes ACG Sp. z o.o. oraz przedstawiciel Instytutu Gospodarki o Obiegu Zamkniętym. Aktywny publicysta i panelista.
Foto Andrzej Gawlowski
Foto Agnieszka Sempioł

Agnieszka Sempioł

Agnieszka Sempioł - Architekt, Koordynator wojewódzki ds Kształtowania Przestrzeni w Izbie Architektów RP, Członek m.in.: SARP, SWOIA RP, Naukowego Zespołu Konsultacyjnego przy Świętokrzyskim Parku OZE. Autor publikacji, projektów i realizacji inwestycji zrównoważonych. Współorganizator międzynarodowych konferencji o tematyce zw. z rozwojem zrównoważonym. Wieloletni pracownik nauk.-dyd. PŚk i PK.

dr Wiktor Parol

Adiunkt w Instytucie Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, rozprawę doktorską, poświęconą dynamice oddziaływania jądrowego w układach kilku nukleonów, przygotował i obronił na Uniwersytecie Jagiellońskim w Zakładzie Fizyki Jądrowej.
Foto Wiktor Parol
Foto Wojciech Piontek

dr Wojciech Piontek

Wykładowca w Katedrze Przedsiębiorczości Międzynarodowej i Globalizacji. W kręgu jego zainteresowań badawczych znajdują się ekonomia środowiskowa, finanse publiczne, rozwój zrównoważony i trwały. Kierownik i realizator projektów badawczych.
Loga komunikatu

Informujemy, że 28.10.2018 roku Fundacja Ekon podpisała z Urzędem Marszałkowskim w Katowicach umowę o przyznaniu pomocy w realizacji operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: „Wzmocnienie kapitału społecznego w tym podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych”.

Nazwa realizacji operacji brzmi: „Jestem Eko – Żyję Eko”.

Celem operacji jest: „Podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez rozpowszechnianie wiedzy z zakresu: prawidłowego sortowania odpadów komunalnych, właściwego postępowania z odpadami niebezpiecznymi pochodzącymi ze strumienia odpadów komunalnych, odnawialnych źródeł energii, działań zmniejszających występowanie dwutlenku węgla w powietrzu i smogu, działań związanych z kompostowaniem bio odpadów i wykorzystaniem wody deszczowej do celów ogrodniczych”.