The Green World!

Prelegenci

Prelegenci

Marek Haliniak

Były Główny Inspektor Ochrony Środowiska. Jest absolwentem Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej. Jego praca magisterska nt. ochrony powietrza została nagrodzona przez Ministra Ochrony Środowiska w konkursie na najlepsze prace dyplomowe w dziedzinie ochrony środowiska oraz przez Stowarzyszenie Inżynierów Przemysłu Chemicznego w konkursie na najlepsze prace w dziedzinie inżynierii chemicznej.
Temat: Transgraniczne przemieszczanie odpadów jako element wsparcia rozwoju gospodarki zasobooszczędnej.

Tomasz Zjawiony

Przedsiębiorca, społecznik, Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, kierował firmami na rynku polskim, tworzył i prowadził oddziały firm z kapitałem niemieckim, włoskim, hiszpańskim i portugalskim. Absolwent Studiów Menedżerskich – Executive MBA – Master of Business Administration; Institut d’Administration des Enterprises IAE d’Aix-en-Provence Graduate School of Management w Marsylii – Uniwersytet Paula Cezanne’a w Marsylii. Przygotowanie naukowe dały mu studia doktoranckie, a wcześniej studia w Szkole Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego oraz w Śląskiej Międzynarodowej Szkole Handlowej, przygotowanie praktyczne natomiast zdobywał odbywając staże m.in. w Wydziale Ekonomiczno – Handlowym Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Paryżu, ale przede wszystkim prowadząc liczne projekty gospodarcze i społeczne. Specjalizuje się w tematyce handlu na rynku polskim oraz międzynarodowym. Ostatnie lata pracował dla zagranicznych korporacji: włoskich, hiszpańskich czy niemieckich – gdzie był odpowiedzialny za rozwój inwestycji w Europie Środkowej. Członek Rad Nadzorczych, członek Zarządów spółek również skarbu państwa, pełnił również funkcję pełnomocnika Zarządu Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., Członek Rady Gospodarczej przy Wojewodzie Śląskim, Członek Rady Społeczno - Gospodarczej Metropolii Śląsko – Zagłębiowskiej, Członek Wojewódzkiej Rady ds. Elektromobilności. Jako Prezes RIG współtworzy Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw – największe wydarzenie w Europie przeznaczone dla sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw. W ramach działań wspierających sektor MŚP, organizuje również wiele misji gospodarczych dla przedsiębiorców oraz przedstawicieli regionu śląskiego m.in. do USA, Chin, Indii, Mołdawii, Francji, Izraela, Węgier i innych co poza aspektem typowo biznesowym przyczyniło się m.in. do podpisania kilku umów partnerskich pomiędzy regionem Śląskim a np. Stanem Nevada w USA czy West Bengal w Indiach.
Temat: Circular Economy a Przemysł 4.0.

Jane Hao

Dr Jane Hao jest profesorem nadzwyczajnym w Wydziale Budownictwa, Xi'an Jiaotong-Liverpool University, Chiny. Studiowała inżynierię lądową w Chinach i uzyskała tytuł doktora w zakresie inżynierii budowlanej i zarządzania z Hong Kongu. Pracowała w Chinach, Hong Kongu i Kanadzie. Jej liczne profesjonalne publikacje koncentrują się na zrównoważonym rozwoju w projektach inżynierii lądowej, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami budowlanymi i rozbiórkowymi.
Temat: Odpady budowlane i rozbiórkowe w Chinach.

Piotr Barczak

Koordynator polityki ds. odpadów w Europejskim Biurze Ochrony Środowiska, ściśle współpracuje z Zero Waste Europe, innymi organizacjami pozarządowymi, jak również z gminami, miastami i progresywnym przemysłem w temacie bardziej ambitnego podejścia do gospodarki odpadami.
Temat: Pakiet GOZ w UE – co nowego w dyrektywach odpadowych i obowiązki dla krajów członkowskich.

Radosław Pyffel

Polski socjolog, dziennikarz, od 17 lipca 2016 członek Rady Dyrektorów Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych (AIIB) z ramienia Polski w randze wicedyrektora. Współzałożyciel, a od 2016 roku senior fellow think tanku Centrum Studiów Polska-Azja (CSPA). Absolwent socjologii na Uniwersytecie Warszawskim, następnie studiował na kantońskim Uniwersytecie Sun Yat Sena, Taiwan Normal University oraz na Uniwersytecie Pekińskim. Znawca Chin, autor wielu artykułów dla prasy polskiej i zagranicznej, a także książek i programów edukacyjnych. Często zapraszany do mediów, gdzie wypowiada się na tematy azjatyckie.
Temat: Jedwabny szlak wsparciem dla Gospodarki o Obiegu Zamkniętym.

Bartosz Sokoliński

Doradca, inwestor, wizjoner, Dyrektor Biura Rozwoju i Innowacji Agencji Rozwoju Przemysłu. Przez ponad 15 lat był współwłaścicielem i prezesem w grupie firm marketingowych oraz firmy IT. Założył pierwszą platformę crowdfundingową dla trzeciego sektora – fundujesz.pl, think tank społeczno-polityczny – Forum Od-Nowa oraz ruch na rzecz lepszej nauki w Polsce – Obywateli Nauki. Zajmuje się zarządzaniem, kreowaniem wizji, nadzorowanie strategii, rozwojem innowacji oraz szkoleniami i warsztatami kreatywnymi.
Temat: Sieć otwartych innowacji.

dr Marek Goleń

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego SGH, specjalista w zakresie reformy gospodarowania odpadami komunalnymi zwanej „rewolucją śmieciową”. Opiniował dla Biura Analiz Sejmowych rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Doradca samorządowy i trener kadr administracji gminnej w zakresie wdrażania reformy. Współpracownik Związku Miast Polskich i Związku Gmin Wiejskich RP. Kierował od strony merytorycznej pakietem szkoleń finansowanych przez NFOŚiGW dla ponad 600 gmin pt. Gminna gospodarka odpadami komunalnymi – aktywna edukacja zawodowa wykorzystująca nowoczesne narzędzia edukacyjne wraz z kampanią informacyjno-edukacyjną skierowaną do pracowników JST. Autor nowatorskiego modelu zarządzania odpadami komunalnymi. Jako ekspert SGH jest autorem licznych publikacji naukowych oraz wystąpień medialnych (w tym dotyczących tematyki gospodarowania odpadami komunalnymi). Członek Rady Programowej Instytutu Gospodarki o Obiegu Zamkniętym.
Temat: Fundamentalna bariera w polskich odpadach komunalnych na drodze do gospodarki o obiegu zamkniętym.

dr Wojciech Piontek

Wykładowca w Katedrze Przedsiębiorczości Międzynarodowej i Globalizacji. W kręgu jego zainteresowań badawczych znajdują się ekonomia środowiskowa, finanse publiczne, rozwój zrównoważony i trwały. Kierownik i realizator projektów badawczych.
Temat: Era gospodarki postkapitalistycznej.

dr Karol Sikora

Karol Sikora, Uniwersytet Wollongong w Dubaju, Z.E.A., Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej.
Temat: Circular Economy in Construction.

dr Wiktor Parol

Adiunkt w Instytucie Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, rozprawę doktorską, poświęconą dynamice oddziaływania jądrowego w układach kilku nukleonów, przygotował i obronił na Uniwersytecie Jagiellońskim w Zakładzie Fizyki Jądrowej.
Temat: Źródła Energii w GOZ.

prof. dr hab. inż. Zbigniew Koruba

Zbigniew Koruba od 1984 roku pracuje w Politechnice Świętokrzyskiej jako nauczyciel akademicki. Od 2006 roku jest kierownikiem Katedry Technik Komputerowych i Uzbrojenia. W latach 2012–2016 pełnił funkcję dziekana Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn a obecnie jest prorektorem ds. Badań i Współpracy z Przemysłem.
Temat: Rola i znaczenie Ośrodka Transferu Technologii Politechniki Świetokrzyskiej w gospodarce recyklingowej Regionu Świętokrzyskiego.

dr hab. Andrzej Nowosad

Politolog, Ekonomista, kierownik Ośrodka Badań nad Mediami i Komunikacją Społeczną.
Temat: Gospodarka cyrkularna jako nowy nurt społeczno-gospodarczo-polityczny.

dr Anna Małgorzata Sapota

Wiceprezes CP Recycling Organizacja Odzysku Opakowań S.A., spółki będącej częścią Grupy CANPACK. Pani Sapota została powołana na stanowisko w roku 2015, a wcześniej pracowała jako radca prawny w Dziale Prawnym CAN-PACK S.A. Specjalizowała się w inwestycjach międzynarodowych oraz fuzjach i przejęciach. Odpowiadała także za ład korporacyjny zagranicznych spółek powiązanych.
Temat: Strategie dla tworzyw sztucznych – szanse i zagrożenia dla polskich przedsiębiorców.

Adam Mider

Inżynier Magister nauk ścisłych z zakresu inżynierii środowiskowej i geologii. Wieloletnie doświadczenie managerskie w zakresie produkcji, zarządzaniem i kontroli jakości w globalnych korporacjach w USA (Akzo Nobel, Stepan Company). Praktyczne zastosowanie Six Sigma (Black Belt Level) w zarządzaniu jakością poprzez redukcję kosztów wytwarzania i nadzoru nad produktem. Aktywny inwestor kapitałowy i publikator analiz spółek giełdowych na rynku Amerykańskim.
Temat: Wpływ i znaczenie Sharing Economy w globalnym aspekcie rozwoju i kształtowania Circular Economy.

Andrzej Gawłowski

Niezależny ekspert, menadżer gospodarki odpadami. Wiceprezes ACG Sp. z o.o. oraz przedstawiciel Instytutu Gospodarki o Obiegu Zamkniętym. Aktywny publicysta i panelista.
Temat: Transpozycja prawa unijnego, pierwszy krok do realnych zmian.

dr hab. Janusz Janiszewski

Neurobiolog, mapujący sieci nerwowe stojące za określonymi wzorami zachowań (Max-Planck-Insitut fuer Verhaltesphysiologie, Niemcy oraz McMaster University, Kanada). Autor wielu publikacji w międzynarodowych czasopismach naukowych.
Temat: Przemysł 4.0.

Mariola Piwowar

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Specjalista ds. Gospodarki Odpadami.
Temat: Przykłady prawidłowej gospodarki odpadami niebezpiecznymi pochodzącymi ze strumienia odpadów komunalnych jako element gospodarki o obiegu zamkniętym.

Mariusz Borkowski

Business Unit Manager Grupy Adamed - lekarz, ekspert w obszarze telemedycyny. Pasjonat nowych technologii w medycynie. Autor bloga na Linkedin – Nowe trendy w zdrowiu.
Temat: Kierunki rozwoju technologii cyfrowych w najbliższych latach.

Paweł Gołębiowski

Obecnie Dyrektor ds. Rozwoju Projektów Specjalnych w Mitsubishi Corporation, ekspert w zakresie gospodarki zasobooszczędnej. Autor wielu globalnych projektów poszerzających zakres współpracy Europejsko - Azjatyckiej.
Temat: Gospodarka zasobooszczędna w Japonii.
Loga komunikatu

Informujemy, że 28.10.2018 roku Fundacja Ekon podpisała z Urzędem Marszałkowskim w Katowicach umowę o przyznaniu pomocy w realizacji operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: „Wzmocnienie kapitału społecznego w tym podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych”.

Nazwa realizacji operacji brzmi: „Jestem Eko – Żyję Eko”.

Celem operacji jest: „Podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez rozpowszechnianie wiedzy z zakresu: prawidłowego sortowania odpadów komunalnych, właściwego postępowania z odpadami niebezpiecznymi pochodzącymi ze strumienia odpadów komunalnych, odnawialnych źródeł energii, działań zmniejszających występowanie dwutlenku węgla w powietrzu i smogu, działań związanych z kompostowaniem bio odpadów i wykorzystaniem wody deszczowej do celów ogrodniczych”.